การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ราคาเล่มล่ะ 350 บาท ส่งแบบลงทะเบียน 35 บาท EMS 50 บาท สนใจสั่งซื้อหนังสือ โทร 045-353700 ต่อ 5403 ในวันและเวลาราชการนะคะ
 
 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2567

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2566

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2566

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2565

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2565

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2564

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2564

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2563

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2563

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2562

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2562

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2561

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2561

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2560

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2560

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2559

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2559

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2558

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2558

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2557

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2557

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2556

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2555

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2556

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2555

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2554

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2554

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2553

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2553

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 2552

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ม.ค - มิ.ย. 2553